MS Le Van Sanh - “Làm Ðiều Chúa Dạy”

To listen to mp3, click on link. To download, right-click on link and Save audio mp3 to computer.


1. Sep 3, 2013, “Khiêm Nhường”

■ Part 1/2 - 26MB               ■ Part 2/2 - 30MB


2. Sep 10, 2013, “Nghe Tiếng Chúa”

■ Part 1/2 - 29MB               ■ Part 2/2 - 40MB


3. Sep 17, 2013, “Nghe Tiếng Chúa (tiếp)”

■ Part 1/1 - 39MB


4. Sep 24, 2013, “Ðức Tin”

■ Part 1/2 - 19MB               ■ Part 2/2 - 19MB


5. Oct 1, 2013, “Sự Chữa Lành”

■ Part 1/2 - 17MB               ■ Part 2/2 - 20MB


6. Oct 8, 2013, “Chữa Lành Nội Tâm”

■ Part 1/2 - 19MB               ■ Part 2/2 - 17MB


7. Oct 15, 2013, “Chữa Lành Nội Tâm / Sự Tự Do”

■ Part 1/2 - 14MB               ■ Part 2/2 - 16MB


8. Oct 22, 2013, “Sự Thờ Phượng / Chữa Lành Nội Tâm ”

■ Part 1/2 - 14MB - (Sự Thờ Phượng)               ■ Part 2/2 - 18MB


9. Oct 29, 2013, “Ðiều Gì Ngăn Trở Sự Tự Do?”

■ Part 1/2 - 17MB               ■ Part 2/2 - 22MB


10. Nov 5, 2013, “Chữa Lành Chiều Sâu Là Gì?”

■ Part 1/2 - 10MB               ■ Part 2/2 - 14MB


11. Nov 12, 2013, “Mối Quan Hệ Chữa Lành Chiều Sâu Với Những Chữa Lành Khác”

■ Part 1/2 - 13MB               ■ Part 2/2 - 13MB


12. Nov 19, 2013, “Ai Cần Ðược Chữa Lành Chiều Sâu?”

■ Part 1/2 - 16MB               ■ Part 2/2 - 17MB


13. Jan 21, 2014, “Ai Cần Ðược Chữa Lành Chiều Sâu? (tiếp)”

■ Part 1/2 - 10MB               ■ Part 2/2 - 9MB


14. Feb 11, 2014, “Ai Cần Ðược Chữa Lành Nội Tâm? (tiếp)”

■ Part 1/2 - 13MB               ■ Part 2/2 - 10MB


15. Feb 18, 2014, “Chữa Lành Nội Tâm. Định Hướng/Nguyên Tắc Phục Vụ”

■ Part 1/2 - 10MB               ■ Part 2/2 - 11MB


16. Feb 25, 2014, “Sử Dụng Uy Quyền Chúa Giao Cho”

■ Part 1/2 - 11MB               ■ Part 2/2 - 10MB


17. Mar 4, 2014, “Sử Dụng Uy Quyền”

■ Part 1/2 - 12MB               ■ Part 2/2 - 11MB


18. Mar 11, 2014, “Uy Quyền Của Quỷ”

■ Part 1/2 - 10MB               ■ Part 2/2 - 14MBtumblr site counter